Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Nauczyciel współorganizujący kształcenie - zadania, kwalifikacje, dokumentacja

Jaką rolę w procesie dydaktycznym pełni nauczyciel współorganizujący kształcenie i jakie kwalifikacje uprawniają do objęcia tego stanowiska? W niniejszym artykule prezentujemy syntezę najważniejszych informacji dotyczących pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie.

Kim jest nauczyciel współorganizujący kształcenie?

Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie określona jest w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r.). W myśl cytowanego rozporządzenia zakres obowiązków na omawianym stanowisku przedstawia się następująco:

 1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie;

 2. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 3. uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

 4. udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 5. prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Na podstawie niniejszego zapisu możemy więc wywnioskować, że praca nauczyciela kształcenia specjalnego łączy funkcję dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą w stosunku do uczniów oraz wsparcie pracowników danej placówki oświatowej w realizacji ich obowiązków. 

Warto poświęcić kilka słów także statusowi prawnemu samego pojęcia “nauczyciel współorganizujący kształcenie”. Jest to jedyna obowiązująca aktualnie nazwa tego stanowiska; używane niekiedy zamiennie formy “nauczyciel wspomagający” czy “nauczyciel wspierający” nie mają zastosowania w prawie oświatowym i uznaje się je za niepoprawne.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie - kwalifikacje

Treść rozporządzenia nakłada na nauczycieli współorganizujących kształcenie obowiązek posiadania kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, nie precyzując przy tym ich specjalizacji. O tym, czy dany nauczyciel ma kwalifikacje wystarczające do realizacji zadań określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego danego ucznia, decyduje dyrektor placówki.

Wymiar zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie 

Pensum nauczyciela współorganizującego kształcenie w placówce oświatowej wynosi 20 godzin lekcyjnych (45 minut). Przepisy nie precyzują liczby godzin, jaką nauczyciel współorganizujący kształcenie ma poświęcić na pracę z danym uczniem: kwestię tę indywidualnie reguluje dyrektor placówki na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Treść aktów prawnych nie określa także czasu zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie w danej placówce. Częstą praktyką jest zatrudnianie nauczyciela na okres określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego posiadanym przez ucznia, z którym nauczyciel będzie pracować. Należy jednak pamiętać, że zatrudniona na tym stanowisku osoba nie jest “przypisana” do konkretnego ucznia, ale funkcjonuje jako pełnoprawny członek zespołu dydaktycznego w danej placówce.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie - zadania

Zadań wpisujących się w określone powyżej ramy jest bardzo wiele. Wśród czynności najczęściej wykonywanych przez nauczycieli kształcenia specjalnego można wymienić m.in.:

 • uczestnictwo w pracach zespołu sporządzającego WOPFU i IPET;

 • analiza dostarczonej do placówki dokumentacji ucznia;

 • prowadzenie dokumentacji pracy z uczniem;

 • koordynacja regularnych kontaktów placówki z rodzicami ucznia;

 • pomoc uczniowi podczas zajęć dydaktycznym w ustalonym indywidualnie zakresie (np. pomoc w notowaniu materiału lekcyjnego, prac domowych i sprawdzianów, czytanie treści z tablicy lub podręcznika, pomoc w organizacji stanowiska pracy na lekcji)

 • wsparcie w zakresie aktywizacji ucznia do pracy, budowie motywacji i samooceny, dostarczanie inspiracji do rozwoju zainteresowań;

 • pomoc w komunikacji ucznia z nauczycielami i kolegami;

 • prowadzenie dokumentacji pracy ucznia, w tym dziennika zajęć, planu zajęć rewalidacji indywidualnej, arkuszy obserwacji, teczki prac i wytworów ucznia.

Wideoszkolenia Edumaster - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Więcej na temat zadań i zasad pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie dowiesz się z naszego wideoszkolenia:

Jak być wystarczająco dobrym nauczycielem współorganizującym kształcenie?

Zapraszamy także do zapoznania się z bogatą ofertą wideoszkoleń Edumaster dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ED
Edumaster
06.09.2023