Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%

Jak poprawnie napisać WOPFU? Praktyczny przewodnik dla nauczyciela

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat WOPFU: dla kogo przeznaczony jest dokument, jak wygląda praca nad jego sporządzeniem i co powinno się znaleźć w jego treści?

Co to jest WOPFU?

WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, stanowi podstawę IPET - indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, przygotowywanego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU ma formę dokumentu sporządzonego przez zespół nauczycieli oraz innych specjalistów prowadzących zajęcia z danym uczniem.

WOPFU - podstawa prawna

Regulacje dotyczące IPET i WOPFU zawarte są w następujących aktach prawnych:

 1. Obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.2020 poz. 1309), regulujące następujące kwestie:

 • zawartość IPET i czas, w jakim należy go opracować

 • osoba koordynująca działania zespołu tworzącego IPER

 • zajęcia rewalidacyjne - działania w zależności od potrzeb uczniów

 • zawartość i czas obowiązywania WOPFU

 1. Obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020 poz.1280), regulujące następujące kwestie:

 • rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • liczba uczniów na poszczególnych zajęciach

 • zadania pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego

 • procedura zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, określające zadania pedagoga specjalnego

WOPFU - informacje praktyczne 

WOPFU sporządza się wyłącznie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. 

Po dostarczeniu orzeczenia przez rodzica placówka, do której uczęszcza dziecko, ma 30 dni na sporządzenie WOPFU i IPET. W przypadku WOPFU dokument sporządza się co najmniej 2 razy w roku. W skład zespołu pracującego nad oceną wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem; koordynacja pracy zespołu jest z reguły obowiązkiem wychowawcy lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora placówki.

Praca nad sporządzeniem WOPFU odbywa się na spotkaniach z udziałem wszystkich członków powołanego w tym celu zespołu. Rodzice dziecka/ucznia, dla którego opracowywane jest WOPFU, mają prawo uczestnictwa w spotkaniach; dyrektor placówki ma obowiązek powiadomienia rodziców dziecka/ucznia o każdym z nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Po przygotowaniu dokumentu dyrektor przekazuje jego kopię rodzicom za potwierdzeniem odbioru.

Co powinna zawierać WOPFU?

Zgodnie z przywołanymi aktami prawnymi, prawidłowo sporządzona WOPFU powinna zawierać następujące informacje:

 • opis indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka/ucznia wraz z jego mocnymi stronami, uzdolnieniami, zainteresowaniami;

 • diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub/i trudności w funkcjonowaniu dziecka/ucznia; 

 • w zależności od potrzeb - zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów i pomocy nauczyciela.

Pełna diagnoza pedagogiczna ujęta w WOPFU dokonywana jest na podstawie obserwacji dziecka/ucznia i analizy jego wytworów, wywiadu z rodzicami, badań diagnostycznych oraz szczegółowej analizy wydanych dotychczas opinii i orzeczeń. Pod uwagę bierze się zarówno rozwój fizyczny dziecka - w tym motorykę małą i dużą oraz procesy sensoryczne - jak i rozwój intelektualny oraz emocjonalno-społeczny.

W poprawnie sporządzonym arkuszu WOPFU powinny znajdować się ponadto następujące elementy:

 • imię i nazwisko dziecka/ucznia, grupa/klasa, data urodzenia

 • dane placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń

 • data opracowania WOPFU

 • źródła informacji, na podstawie których opracowano WOPFU

 • podpisy członków zespołu

 • data odbioru kopii dokumentu przez rodziców dziecka/ucznia

Wideoszkolenia Edumaster - WOPFU

Baza wideoszkoleń Edumaster zawiera wiele treści poświęconych tematyce IPET i WOPFU, a także innych zagadnień związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną


Zachęcamy także do regularnego udziału w webinarach Edumaster, które dostarczą Ci wiedzy na temat IPET i WOPFU w najbardziej aktualnym brzmieniu.

ED
Edumaster
18.07.2023