Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - co warto wiedzieć na start?

Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, którzy uczniowie mogą w nich uczestniczyć i na czym polega ich organizacja? Aby ułatwić Ci dostęp do niezbędnych informacji, przygotowaliśmy pigułkę wiedzy na ten temat.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: definicja i podstawa prawna

Przepisy dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ujęte są w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostostosowaniem społecznym.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

Treść przywołanych zapisów definiuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako zajęcia dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych) uprawnionych do tego zadania poprzez ukończenie odpowiednich studiów lub kursów kwalifikacyjnych; obowiązek organizacji zajęć spoczywa natomiast na dyrektorze placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń. Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: dla kogo?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są dla każdego ucznia, który z różnych przyczyn takiej pomocy potrzebuje. Do grupy tej należą m.in. uczniowie:

 • z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i/lub zaburzeniami rozwojowymi,

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią)

 • z trudnościami wynikającymi z zaniedbań środowiskowych.

Przyznanie zajęć może nastąpić:

 • na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ucznia daną formą zajęć;

 • na podstawie wniosku nauczyciela, wychowawcy, specjalisty pedagoga, rodzica lub opiekuna prawnego.

Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jednostka czasowa zajęć specjalistycznych to 45 minut, a maksymalna liczba ich uczestników - 5 osób. Każda obecność dziecka/ucznia na zajęciach powinna być odnotowana.

Liczbę i rodzaj zajęć ustala się indywidualnie, w odniesieniu do aktualnych potrzeb ucznia: wymiar godzinowy poszczególnych zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznych należy zawrzeć w IPET, uwzględniając przy tym ogólną liczbę godzin przeznaczonych na określone formy wsparcia w placówce ucznia w danym roku szkolnym.

Do zadań realizowanych podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych należą m.in.:

 • stymulacja rozwoju intelektualnego,

 • usprawnianie funkcji słuchowo-głosowych,

 • usprawnianie sprawności manualnej i grafomotoryki,

 • usprawnianie funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej,

 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania (w tym znajomość zasad ortografii),

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,

 • rozwój koncentracji i spostrzegawczości,

 • rozwój kompetencji emocjonalno-motywacyjnych, społecznych i komunikacyjnych,

 • wyrównywaniu braków w wiedzy i umiejętnościach.

Dokumentacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Prawidłowa dokumentacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje następujące materiały:

Dziennik pracy specjalisty

 • tygodniowy plan zajęć i czynności zrealizowany w poszczególnych dniach

 • informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi specjalista prowadzący dziennik współpracuje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • imiona i nazwiska dzieci/uczniów objętych poszczególnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i konsultacji

Dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 • imiona i nazwiska dzieci/uczniów uczestniczących w zajęciach i oddział, do którego uczęszczają

 • dane kontaktowe rodziców (numery telefonów, adresy e-mail)

 • indywidualny/grupowy program pracy z uczniem/grupą

 • tygodniowy plan zajęć

 • daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć

 • podpisy potwierdzające przeprowadzenia zajęć (przy prowadzeniu dokumentacji wyłącznie w e-dzienników potwierdzenie przeprowadzenia zajęć jest równoznaczne ze wpisaniem przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć)

 • obecność ucznia na zajęciach

 • ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy

Indywidualny lub grupowy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Program wpisany do dziennika na dany rok szkolny zawiera:

 • wstęp

 • cele

 • założenia programowe

 • zasady organizacji zajęć

 • formy i metody pracy

 • procedury osiągania celów

 • tematyka zajęć

 • przewidywane efekty

 • ewaluacja programu

 • bibliografia

Indywidualne teczki dzieci/uczniów objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi jako formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • opinie i/lub orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 • dokumentacja badań i czynności uzupełniających wykonanych przez specjalistów

 • wyniki diagnoz i testów pedagogicznych

 • informacje o frekwencji na zajęciach i efektach terapeutycznych

 • informacje o zainteresowaniach ucznia i dodatkowych wydarzeniach z jego udziałem

 • informacje o kontaktach nauczycieli z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dokumentacja współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Żaden zapis prawny nie nakłada na rodziców pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych; jest to działanie opcjonalne. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne, dlatego konieczna jest rezygnacja rodziców z udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.

W dokumentacji powinny znaleźć się także:

 • wnioski dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

 • notatki z rozmów indywidualnych i spotkań w kwestii zajęć,

 • notatki z porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla rodziców, uczniów i nauczycieli w dzienniku zajęć.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - szkolenia Edumaster

Więcej na temat organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdziesz w wideoszkoleniach Edumaster. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

ED
Edumaster
25.07.2023