Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Metodologia STEAM - co warto wiedzieć na ten temat?

Metodologia STEAM, ukierunkowana na równoległe nauczanie nauk ścisłych oraz artystycznych, przynosi znakomite efekty w zakresie rozwoju kreatywności uczniów oraz angażowania ich do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym. Poznaj bliżej jej założenia oraz płynące z niej korzyści!

Zadania systemu edukacji we współczesnym świecie

Przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli w procesie dydaktycznym. Współczesne realia sprawiają, że zadanie to nabiera jeszcze większego znaczenia: rynek pracy zmienia się obecnie w zawrotnym tempie, a wiele cenionych obecnie umiejętności już za 10-15 lat może okazać się zbędnych.

Szczególnie ważne staje się w tym kontekście kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych - elastyczności, szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętności sprawnej adaptacji do zmian, pracy zespołowej i funkcjonowania w kosmopolitycznym, inkluzywnym społeczeństwie.

Dowiedz się więcej: Kompetencje społeczne i obywatelskie - jak rozwijać je u uczniów?

Tradycyjny system nauczania, oparty na nauce pamięciowej, przewagi teorii nad praktyką oraz wąskiej specjalizacji, jest nieadekwatny do opisanych wyżej realiów. Branża edukacyjna nie pozostaje jednak w tyle i również dynamicznie się zmienia. Na rynku pojawia się coraz więcej koncepcji, metod i narzędzi edukacji interdyscyplinarnej, ukierunkowanej na zdobywanie praktycznego doświadczenia, prowadzonej w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. W grupie tej znajduje się metodologia STEAM, której w niniejszym artykule przyglądamy się bliżej.

Metodologia STEAM - integracja nauk ścisłych ze sztuką

Nazwa STEAM jest angielskim akronimem pięciu terminów:

  • Science - nauka

  • Technology - technologia

  • Engineering - inżynieria

  • Arts - sztuka

  • Maths - matematyka

Głównym założeniem metodologii jest ujęcie wymienionych wyżej dziedzin jako integralnej całości, bez izolacji poszczególnych przedmiotów od siebie nawzajem. Sam proces dydaktyczny ma przebiegać w atmosferze swobodnej wymiany myśli i idei, kreatywnego działania z wykorzystaniem różnorodnych gier i zabaw, które u młodych ludzi stanowią niezwykle skuteczne narzędzie przyswajania wiedzy. Szczególnie istotna jest tu korespondencja nauk ścisłych oraz dyscyplin artystycznych, które w stereotypowej opinii niejednokrotnie należą do przedmiotów “michałków” - mniej istotnych, traktowanych po macoszemu. 

Metodologia STEAM w praktyce edukacyjnej

Zajęcia prowadzone według założeń metodologii STEAM pokazują uczniom, że muzyka, fotografia, malarstwo czy rzeźba funkcjonują na fundamentach nauk ścisłych - geometrii, optyki, proporcji - i analogicznie: za pomocą środków artystycznych można skutecznie zaprezentować prawidła nauki i techniki. Prace plastyczne umożliwiają wizualizację praw fizyki czy wzorów chemicznych, prezentację danych statystycznych, projektowanie konstrukcji przestrzennych.

Nauczana wiedza nabiera dzięki temu bardziej “ludzkiego”, utylitarnego charakteru. Poszukiwanie zależności między teorią a praktyką oraz obserwacja synergii poszczególnych dziedzin poprzez doświadczenie i dedukcję stymuluje naturalną kreatywność uczniów i pogłębia ich ciekawość świata, co przekłada się na większą inicjatywę w procesie dydaktycznym. 

Rola nauczyciela w metodologii STEAM

Funkcja nauczyciela w ramach metodologii STEAM odpowiada kierunkowi jej ogólnych założeń, a także wiodących trendów w całej europejskiej oświacie. Nauczyciel nie jest tu nieprzejednaną wyrocznią, nie narzuca sztywnych metod pracy, nie ocenia uczniów jedną miarą. Pełni natomiast funkcję przewodnika i towarzysza, pokazuje uczniom różnorodne możliwości i doradza każdemu z nich indywidualnie w doborze takich środków, które pozwolą mu przyswajać i utrwalać wiedzę w optymalny dla siebie sposób.

Dowiedz się więcej: Kompetencje kluczowe nauczyciela

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki metodologii STEAM?

O tym, że nauka metodą STEAM pomaga uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiany materiał, wspominaliśmy już wyżej. Warto także zaznaczyć, że kreatywne podejście do nauki rozwija wiele kompetencji kluczowych: twórcze myślenie, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności nieszablonowego rozwiązywania problemów, analizy danych, planowania i wnioskowania. Realizacja projektów grupowych pozwala uczniom nabierać doświadczenia w zakresie współpracy w zespole i efektywnej komunikacji.

Nabyte w ten sposób umiejętności są nie tylko wartością samą w sobie, ale i znakomitą podstawą pod kolejne etapy edukacji oraz zdobywanie kolejnych kwalifikacji zawodowych - wypracowane dzięki metodologii STEAM schematy pracy pomagają uczyć się kolejnych rzeczy szybciej i skuteczniej.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź ofertę wideoszkoleń Edumaster:

Kompetencje kluczowe

Technologie informacyjno-komunikacyjne

ED
Edumaster
20.11.2023