Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

IPET – co powinien zawierać?

IPET - podstawa prawna

Nie ma jednego obowiązującego wzoru dokumentu IPET – każde dziecko ma inne, właściwe dla siebie potrzeby i możliwości, dlatego ujęcie wszystkich przypadków we wspólnych ramach jest niemożliwe. Punktem odniesienia co do zawartości dokumentu jest obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020 poz. 1309).

Treść rozporządzenia obejmuje elementy, które obowiązkowo muszą znaleźć się w treści IPET, jednak nie definiuje formy ich opracowania; konkretne rozwiązania zawarte w dokumencie należy dostosować do potrzeb dziecka oraz warunków, jakie może zapewnić dana placówka.

IPET krok po kroku: co powinno znaleźć się w dokumencie?

1. Informacje podstawowe

 • Imię i nazwisko ucznia/dziecka

 • Klasa/grupa

 • Imię i nazwisko wychowawcy klasy/grupy

 • Imiona i nazwiska koordynatora oraz członków zespołu sporządzającego IPET

 • Numer i data wystawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stanowiącego podstawę dla sporządzenia IPET

 • Tytuł, z jakiego zostało wydane orzeczenie

 • Okres, na jaki zostało wydane orzeczenie

 • Okres, na jaki opracowany jest IPET

2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)

WOPFU definiuje potrzby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, co umożliwia dostosowanie do nich zakresu programu wychowania przedszkolnego orz wymagań edukacyjnych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy. Wśród informacji zawartych w WOPFU znajdują się:

 • charakterystyka mocnych stron i cech sprzyjających rozwojowi ucznia

 • charakterystyka trudności ucznia w zakresie komunikacji, samodzielności, motoryki itd.

 • informacje o funkcjonowaniu ucznia w grupie, w tym m.in. umiejętność współpracy z innymi członkami grupy, zachowania wobec rówieśników i dorosłych, okazywanie emocji i umiejętność ich werbalizacji, ewentualne nietypowe zachowania

 • zalecenia nt. warunków organizacji kształcenia w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w tym w zakresie technologii wspomagających kształcenie oraz indywidualizacji miejsca i warunków pracy

 • inne zalecenia – np. dotyczące diety, przyjmowania leków, noszenia okularów lub aparatu słuchowego

3. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych oraz procedury osiągania celów:

 • cele edukacyjne określone w programie nauczania

 • zakres dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia

 • metody i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem

 • rodzaje wsparcia udzielanego podczas zajęć dydaktycznych

 • metody sprawdzania wiedzy i oceniania

4. Zakres współdziałania z rodzicami i zewnętrznymi placówkami takimi, jak:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne,

 • placówki doskonalenia nauczycieli,

 • organizacje pozarządowe,

 • inne instytucje oraz podmioty działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia:

 • z uczniem niepełnosprawnym – działania o charakterze rewalidacyjnym

 • z uczniem niedostosowanym społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym

 • z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym

Planując działania o charakterze rewalidacyjnym szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój umiejętności komunikacyjnych poprzez:

 • naukę orientacji przestrzennej oraz systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji w przypadku ucznia niewidomego

 • naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami lub brakiem mowy

 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w przypadku ucznia ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

W IPET należy uwzględnić wszystkie zajęcia z powyższych grup, w których będzie uczestniczyć uczeń, a opcjonalnie – inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. Dokument powinien zawierać także okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których będą realizowane poszczególne formy pomocy.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na temat tworzenia IPET, sprawdź poświęcone tej tematyce wideoszkolenie Anny Bielak-Bajdy!

ED
Edumaster
12.04.2022