Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - jakie korzyści przynosi?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest dla dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi ogromną szansą: odpowiednio prowadzone zajęcia edukacyjne i terapeutyczne umożliwiają zyskanie wysokiej sprawności w obszarach objętych WWR. Jakie realne korzyści można osiągnąć w ten sposób?

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?

Terminem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zwyczajowo określanego także skrótem WWR) określa się zespół działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze psychofizycznym i/lub społecznym. Zakres działań podejmowanych w tym celu jest bardzo szeroki, a dla każdego dziecka stosuje się indywidualnie dostosowany program terapeutyczny. 

WWR - od kiedy?

Działania w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju można podejmować już w pierwszych dniach życia dziecka. Z reguły kontynuuje się je do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej lub wcześniej, jeśli prowadzący terapię specjaliści stwierdzą osiągnięcie założonych celów.

WWR - dla kogo i gdzie?

Wśród wskazań do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wyróżniamy:

 • spektrum autyzmu

 • zespół Aspergera

 • ADHD

 • dysfunkcje mowy, wzroku lub/i słuchu

 • niepełnosprawność ruchową/intelektualną/sprzężoną

 • afazję

W pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju uczestniczą następujący specjaliści:

 • psychologowie

 • pedagodzy

 • logopedzi i neurologopedzi

 • fizjoterapeuci

 • terapeuci SI

Zajęcia WWR organizowane są wyłącznie w placówkach spełniających kryteria wyszczególnione w rozporządzeniu MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach rewalidacyjno-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy poradniach specjalistycznych. Ważnym elementem działań w ramach WWR jest także indywidualna praca dziecka w domu pod kontrolą rodziców.

Wczesne wspomaganie rozwoju - obszary pracy terapeutycznej

Obszar poznawczy: 

 • pamięć

 • myślenie abstrakcyjne

 • koncentracja

 • obserwacja i interpretacja zdarzeń wokół siebie

 • przyswajanie wiedzy

 • obserwacja związków przyczynowo-skutkowych i wnioskowanie

Obszar emocjonalny: 

 • umiejętność przeżywania, wyrażania i kontroli emocji

 • rozpoznawanie emocji u innych osób na podstawie sygnałów werbalnych i niewerbalnych

 • budowa poczucia własnej wartości

 • przezwyciężanie kryzysów i trudności rozwojowych

Obszar społeczny: 

 • funkcjonowanie i współpraca w grupie

 • wykształcenie zachowań empatycznych

 • respektowanie zasad i norm

Obszar fizyczny:

 • funkcjonowanie aparatu ruchu

 • motoryka duża i mała

 • odbieranie i przetwarzanie bodźców zmysłowych

Wczesne wspomaganie rozwoju - korzyści

 • szybkie rozpoczęcie terapii

Dolna granica wieku dziecka, od której można wdrażać działania w ramach WWR, w praktyce nie istnieje. Z tego względu pracę nad danymi deficytami można podjąć tuż po wystąpieniu ich symptomów. Czas gra wówczas na korzyść dziecka: wczesne rozpoczęcie terapii może w znacznym stopniu zapobiec pogłębianiu deficytu i pomóc dziecku w funkcjonowaniu na zadowalającym poziomie.

 • wielokierunkowość działań terapeutycznych

WWR zakłada jednoczesną pracę nad kilkoma zaburzonymi obszarami. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że sam rozwój człowieka również przebiega wielotorowo, a poszczególne kompetencje i umiejętności są ze sobą sprzężone. Nie da się wyćwiczyć koordynacji oko-ręka bez treningu motoryki dużej; na naukę rysowania wpływa nawet poziom napięcia mięśniowego, związany z prawidłowym lub nieprawidłowym trzymaniem ołówka czy kredki. Postępy w różnych obszarach WWR wzajemnie uzupełniają się i wzmacniają, a w efekcie - ogólny rozwój dziecka przebiega sprawnie i harmonijnie.

 • długotrwałe efekty

Rozpoczęta odpowiednio wcześnie, prowadzona z optymalną intensywnością praca terapeutyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju procentuje przez całe życie. Pozyskane przez dziecko umiejętności, wyrobione nawyki i sprawność w danych obszarach utrzymują się trwale, zapewniając solidną podstawę pod dalszy rozwój. Z podjęciem działań w ramach WWR nie należy więc zwlekać w nadziei na to, że deficyty “wyrównają się” u dziecka z wiekiem.

 • korzyści z punktu widzenia rodziców

Realizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju angażuje do aktywności także rodziców - zarówno w zakresie współpracy z terapeutami, jak i wsparcia dziecka podczas domowych zajęć. Dzięki temu rodzice mają pełną świadomość aktualnego stanu dziecka, dokonanych przez nie postępów oraz aspektów, nad którymi warto popracować mocniej. Wspólne spędzanie czasu oraz dążenie do wspólnego celu przyczyniają się ponadto do budowy rodzinnej więzi.

WWR w wideoszkoleniach Edumaster

Więcej informacji dotyczących WWR, w tym szeroki wybór praktycznych technik i narzędzi do wykorzystania na zajęciach, znajdziesz w poświęconych tej tematyce materiałach szkoleniowych:

Wideoszkolenia Edumaster - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

ED
Edumaster
15.03.2023