Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%

Terapia pedagogiczna - co trzeba wiedzieć na jej temat?

Jakie są cele terapii pedagogicznej, kto może w niej uczestniczyć i jakimi zasadami należy kierować się podczas planowania oraz prowadzenia zajęć w jej ramach? Zapraszamy do lektury!

Terapia pedagogiczna - definicja i cele

Pojęcie terapii pedagogicznej obejmuje wszystkie działania wychowawcze prowadzące do wywołania pozytywnych zmian w sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej, wiedzy i umiejętności szkolnych ucznia. Działania te ukierunkowane są jednocześnie na:

 • eliminację bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych

 • wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach ucznia

 • przywrócenie prawidłowej postawy ucznia wobec procesu dydaktycznego (zarówno w stosunku do nauki, jak i samego siebie - samoocena, zachowanie, motywacja)

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest zapewnienie uczniowi możliwości wielostronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego na miarę jego możliwości. 

O terapii pedagogicznej często mówi się w kontekście zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że zakres pierwszego z pojęć jest znacznie szerszy: terapia pedagogiczna obejmuje zarówno zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jak i wszelkie inne formy pracy z uczniem służące realizacji wyżej wymienionych celów, w tym pomoc psychologiczną, medyczną, społeczną itd.

Terapia pedagogiczna - dla kogo?

Wśród wskazań do podjęcia terapii pedagogicznej u ucznia znajdują się m.in.:

 • specjalne potrzeby edukacyjne - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, a także ryzyko wystąpienia ww. dysfunkcji

 • obniżony potencjał intelektualny

 • wady wymowy

 • trudności w nauce, koncentracji, z pamięcią

 • obniżony poziom umiejętności manualnych oraz grafomotorycznych

 • zaburzenia SI, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-słuchowej-ruchowej

 • zaburzenia przetwarzania słuchowego

 • spektrum autyzmu

 • choroby przewlekłe

 • niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Terapia pedagogiczna może być prowadzona indywidualnie lub w grupie złożonej maksymalnie z 5 uczniów. Skład grupy można wytypować m.in. na podstawie rodzaju zaburzenia, wieku uczniów, ćwiczonych funkcji itd.

Zasady terapii pedagogicznej

Wśród najważniejszych zasad terapii pedagogicznej znajdują się m.in.:

 • Zasada indywidualizacji metod i środków terapeutycznych: wybrane środki dostosowywane są do wieku, specyfiki i stopnia zaburzonej funkcji, głębokości i zakresu zaburzeń, mocnych stron, zainteresowań, aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. 

 • Zasada powolnego stopniowania trudności: kolejne zadania wprowadzane są stopniowo, od najłatwiejszych do najtrudniejszych, po upewnieniu się, że uczeń opanował w wystarczającym stopniu ćwiczone wcześniej kompetencje.

 • Zasada korekcji zaburzeń: wprowadzanie ćwiczeń najgłębiej zaburzonej funkcji i umiejętności opanowanych w najmniejszym stopniu, ale w taki sposób, by nie obciążać zanadto ucznia: ćwiczenia poszczególnych funkcji prowadzone są w kolejności naprzemiennej, z zadaniami odciążającymi i przerwami. Celem jest umożliwienie uczniowi regeneracji oraz utrzymania motywacji na zadowalającym poziomie. 

 • Zasada kompensacji zaburzeń: ćwiczenie funkcji zaburzonych z funkcjami zdrowymi, pełniącymi zadania kompensacyjne.

 • Zasady ciągłości oddziaływania terapeutycznego i systematyczności: utrzymywanie częstotliwości i regularności jednostek zajęć terapeutycznych w wystarczająco krótkich odstępach czasowych.

Terapeuta pedagogiczny - kwalifikacje i zadania

Funkcję terapeuty pedagogicznego może pełnić osoba z przygotowaniem pedagogicznym, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w jeden z następujących sposobów:

 • ukończenie studiów w zakresie terapii pedagogicznej na poziomie wymaganym do objęcia stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki,

 • ukończenie studiów na poziomie wymaganym do objęcia stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki + studiów pierwszego stopnia, studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa zadania terapeuty pedagogicznego w następujący sposób:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w wideoszkoleniach Edumaster

Więcej informacji na temat terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych związanych z nimi zagadnień znajdziesz w naszej bazie szkoleń:

Wideoszkolenia Edumaster - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ED
Edumaster
10.08.2023