Unia Europejska
Nowe darmowe webinary

Standardy Ochrony Małoletnich w szkole

Jaki cel ma wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich i jakie obowiązki ma w tym zakresie placówki oświatowe? Zapraszamy do lektury artykułu.

Standardy Ochrony Małoletnich - ustawa Kamilka

Podstawę prawną Standardów Ochrony Małoletnich stanowi artykuł art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. 15 lutego 2024 r. w życie weszła nowelizacja ustawy, znana pod nazwą “ustawy Kamilka”. 

Nazwa ta odnosi się do tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, który w maju 2023 r. zmarł w wyniku zakatowania przez matkę i ojczyma. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, że chłopiec wielokrotnie padał ofiarą przemocy ze strony ojczyma, regularnie uciekał z domu, a mimo oczywistych oznak zaniedbania i niedożywienia nie otrzymał żadnej realnej pomocy - także w szkole, do której uczęszczał. Nowelizacja ustawy ma na celu zapobieżenie podobnym przypadkom w przyszłości.

Obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Ustawa określa, które instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze mają obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w swojej działalności. W grupie tej znajdują się przedszkola, szkoły oraz inne placówki oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, artystyczne, sportowe, religijne, rekreacyjne lub związane z rozwijaniem zainteresowań wśród małoletnich. 

Każdy z wymienionych podmiotów ma obowiązek wdrożenia standardów do dnia 15 sierpnia 2024. Data ta jest końcem 6-miesięcznego okresu przejściowego, przeznaczonego na dostosowanie działalności danej placówki do zgodności z ustawą. Niedopełnienie tego obowiązku niesie ze sobą konsekwencje w postaci nałożenia na placówkę kary grzywny w wysokości 250 zł; za powtórne zaniedbanie tej kwestii kara wynosi 1000 zł.

Standardy Ochrony Małoletnich w szkole - założenia

Każdy podmiot objęty obowiązkiem wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich określa treść standardów indywidualnie, w odniesieniu do charakteru swojej działalności. Za każdym razem muszą być one jednak zgodne z czterema zasadami, których wdrożenie i przyjęcie oznacza, że dana placówka jest bezpieczna dla dzieci. Zasady te prezentują się następująco:

  1. Placówka ustanowiła i wdrożyła politykę ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udostępnia publicznie jej treść

  2. Personel placówki dysponuje wiedzą na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem; władze placówki dbają o odpowiednie przeszkolenie personelu

  3. Placówka opracowała procedury interwencyjne na wypadek podejrzeń lub informacji o krzywdzeniu małoletniego i wyznaczyła osoby zobowiązane do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego

  4. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność podejmowanych działań z treścią ustanowionej polityki

Standardy Ochrony Małoletnich w szkole - zadania

Wśród najważniejszych zadań realizowanych w ramach Standardów Ochrony Małoletnich w placówkach oświatowych znajdują się m.in.:

  • utworzenie zespołu odpowiedzialnego za ustalenie i wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich oraz kontrolę ich realizacji; rekomendowane jest powołanie koordynatora pracy ww. zespołu, posiadającego kompetencje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • dostosowanie procedur ujętych w polityce ochrony małoletnich do specyfiki i potrzeb dzieci uczęszczających do danej placówki, np. pod względem wieku czy specjalnych potrzeb edukacyjnych

  • weryfikacja kandydatów do podjęcia pracy w danej placówce lub innej działalności opartej na kontakcie z małoletnimi - pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy dane rekrutowanych osób nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze lub tych prawomocnie skazanych za to w Polsce lub w innym państwie

  • kontrola zgodności wdrażanych procedur i regulaminów wewnętrznych z aktualnymi przepisami prawa

  • rzetelne informowanie personelu, rodziców i uczniów o wdrożonych procedurach w sposób adekwatny do uwarunkowań danej grupy - komunikaty kierowane do małoletnich powinny mieć czytelną, zrozumiałą dla nich formę

  • obowiązkowa weryfikacja treści Standardów Ochrony Małoletnich po 2 latach od ich wdrożenia, z wprowadzaniem stosownych modyfikacji uwzględniających nieujęte w ich treści sytuacje zaistniałe w okresie poprzedzającym weryfikację

Standardy Ochrony Małoletnich - kurs Edumaster

Weź udział w kursie Edumaster, by zyskać kompleksową wiedzę w temacie Standardów Ochrony Małoletnich - od podstaw prawnych po opracowanie niezbędnej dokumentacji:

Standardy Ochrony Małoletnich - podstawy prawne, zadania, procedury i przykładowa dokumentacja

ED
Edumaster
16.02.2024