Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Tarcza 6.0 dla nauczycieli

Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. (która weszła w życie w dniu 16 grudnia 2020 r.), czyli tzw. "Tarczą 6.0" rozszerzono katalog branż, które mogą się ubiegać o pomoc w związku z drugą falą pandemii. W przeciwieństwie do "tarcz", które były uchwalane na wiosnę 2020 r.. Tarcza 6.0 zapewnia pomoc jedynie dla podmiotów prowadzących działalność w ściśle określonych branżach. Z "Tarczy 6.0" mogą także skorzystać podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji, w tym również i nauczyciele.

I tak, "Tarcza 6.0" przewiduje następujące rozwiązania

Dopłata do wynagrodzeń pracowników

Osoby lub podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą objętą kodami PKD:

  • PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  • PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  • PKD 85.59.A – Nauka języków obcych

  • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

mają prawo ubiegać się o przyznanie dofinansowania na wynagrodzenia dla zatrudnianych przez siebie pracowników w wysokości 2.000 złotych miesięcznie na pracownika, przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wniosek można składać jedynie do 28 lutego 2021 r.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń z prawa oświatowego

Dodatkowe świadczenie postojowe

Osoba, która prowadzi działalność w jednej z kategorii opisanych w pkt. 1, może ubiegać się o otrzymanie z ZUS dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Warunkiem otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego jest:

Skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie poprzednich przepisów (czyli w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2020 r., taka osoba musiała już raz otrzymać świadczenie postojowe); Złożenie oświadczenia, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Mikropożyczka w wysokości 5.000 zł

Osoba lub podmiot, która prowadzi działalność w jednej z kategorii opisanych w pkt. 1 i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w ubiegłym roku, może ubiegać się o przyznanie dotacji w postaci pożyczki w wysokości 5.000 zł. Za udzielenie pożyczki odpowiada Powiatowy Urząd Pracy. W przypadku utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki, ta zostaje umorzona, zatem nie podlega zwrotowi.

ED
Bartosz Krupa
10.02.2021