Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: jakie obowiązki ma nauczyciel?

W placówkach oświatowych wdrażany jest obecnie szereg zmian w standardzie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ukierunkowanych na zwiększenie dostępności pomocy oraz optymalizację podejmowanych w jej ramach środków w celu jak najlepszego dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych korzystających z niej uczniów. Jakie obowiązki w tym zakresie mają zatrudnieni w placówce nauczyciele?

Założenia i cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Uczniowie uczęszczających do szkół ogólnodostępnych mają różne predyspozycje, potrzeby i trudności edukacyjne, wynikające ze stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i środowiskowej oraz wielu innych czynników. Niezależnie od tego, jakiej konkretnie pomocy potrzebuje uczeń - obowiązkiem szkoły jest udzielenie mu jej w taki sposób, by wesprzeć jego potencjał rozwojowy, umożliwić mu aktywne uczestnictwo w życiu placówki i życiu społecznym.

Formy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkiem:

 • nauczycieli,

 • wychowawców zespołów klasowych i grup wychowawczych,

 • specjalistów zatrudnionych w danej szkole.

Do środków podejmowanych w tym zakresie należą:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów ze szczególnymi zdolnościami

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym z trudnościami w uczeniu się

 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych

 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów przejawiających trudności w tym obszarze

 • inne zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczestniczących w nich uczniów

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 • porady i konsultacje

 • warsztaty terapeutyczne

Placówka świadcząca pomoc psychologiczno-pedagogiczną ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą. Forma powiadomienia nie jest określona ustawą - każda placówka reguluje tę kwestię w swoim statucie. Informacja powinna zawierać formy pomocy, okres i wymiar godzinowy jej świadczenia. Jeśli rodzice chcą zrezygnować z udziału dziecka w zaplanowanych zajęciach, muszą złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Do obowiązków nauczycieli prowadzących wymienione zajęcia należy regularne sporządzanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie następujących materiałów ewidencyjnych:

Dziennik pracy nauczyciela-specjalisty, zawierający:

 • tygodniowy plan zajęć i czynności przeprowadzonych w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych poszczególnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dziennik zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawierający:

 • nazwiska i imiona uczniów

 • oddział, do którego uczęszczają uczniowie

 • adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów uczniów

 • indywidualny lub grupowy program pracy z uczniem/grupą

 • tygodniowy rozkład zajęć

 • daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć

 • podpisy potwierdzające przeprowadzenie zajęć

 • obecność uczniów na zajęciach

 • ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem

Indywidualna teczka ucznia - zakładana dla uczniów objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Teczka powinna zawierać:

 • dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innych specjalistów

 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

 • programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

WOPFU - ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwa razy w roku szkolnym sporządza się wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). W zespole wydającym ocenę znajdują się wszyscy nauczyciele, którzy pracują z danym uczniem - zarówno przedmiotowi, jak i współorganizujący kształcenie - a także pedagodzy specjalni i inni specjaliści prowadzący zajęcia, w których uczestniczy uczeń. Ocena powinna zawierać ewaluację efektów dotychczasowej pomocy oraz rekomendację dalszych działań służących poprawie funkcjonowania ucznia.

Szkolenia Edumaster - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Więcej informacji na temat poruszony w artykule, w tym także liczne przykłady i wskazówki z praktyki zawodowej doświadczonych nauczycieli, znajdziesz w naszej ofercie wideoszkoleń: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zapraszamy także do udziału w webinarach na żywo!

ED
Edumaster
31.10.2023