Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary

5 zmian w prawie oświatowym 2022, o których musisz wiedzieć

Nadchodzący rok szkolny 2022/23 przynosi wiele istotnych zmian w prawie oświatowym. Aby ułatwić Ci poruszanie się w ich meandrach, przygotowaliśmy krótkie zestawienie najistotniejszych zapisów w nowelizacji prawa oświatowego.

Godziny dostępności nauczyciela

W myśl nowo wprowadzonego zapisu ust. 2f art. 42 ustawy Karta Nauczyciela od najbliższego roku szkolnego każdy nauczyciel, z wyjątkiem osób zatrudnionych w szkołach publicznych niesamorządowych oraz szkołach niepublicznych, ma obowiązek dostępności dla uczniów i rodziców w określonym ustawą wymiarze godzin zegarowych:

 • 1 godzina/tydzień – nauczyciele zatrudnieni na ½ etatu lub w wyższym wymiarze godzin

 • 1 godzina/2 tygodnie – nauczyciele zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ etatu

Czas ten przeznaczony jest na indywidualne konsultacje z uczniami i ich rodzicami. Godzin dostępności nie można realizować z wyprzedzeniem. Konsultacje w ramach godzin dostępności będą prowadzone w godzinach statutowych, a więc nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych

W roku szkolnym 2022/23 przedmiot historia i teraźniejszość (HiT) zastąpi wiedzę o społeczeństwie w I klasach liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych, a w kolejnych latach – także w klasach wyższych. Historia i teraźniejszość jest przedmiotem interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę o życiu społecznym człowieka i jego głównych instytucjach z wiedzą o najnowszych dziejach Polski i świata.

Kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu mają nauczyciele uprawnieni do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, a także nauczyciele uczący wcześniej jedynie wiedzy o społeczeństwie, o ile w opinii dyrektora placówki zatrudniającej danego nauczyciela uzyskał on w toku kształcenia kompetencje wystarczające do nauczania HiT.

Podstawą prawną do wprowadzenia nowego przedmiotu jest rozporządzenie MEN z 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Na mocy rozporządzenia MEN z 22 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 poz. 1109) podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa zostaje poszerzona o treści z zakresu następujących zagadnień:

 • obronność państwa

 • nabywanie umiejętności strzelectwa

 • przygotowanie uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi

 • podstawy ratownictwa

Podstawa programowa zakłada ponadto realizację ww. treści z uwzględnieniem ich praktycznej strony.

Nowe okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116). określa następujące przesłanki do zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych:

 • zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

 • zagrażająca zdrowiu uczniów temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami,

 • zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną,

 • inne nadzwyczajne zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Jeśli okres zawieszenia zajęć trwa dłużej, niż 2 dni, placówka ma obowiązek przejścia na nauczanie zdalne.

Nowe stanowisko – pedagog specjalny

Rozporządzenie MEN z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 1610). wprowadza do szkół i innych placówek oświatowych nowe stanowisko pedagoga specjalnego.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku pedagoga specjalnego znajdują się m.in.:

 • rekomendacja dyrektorowi placówki działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i lub placówki

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz uczniami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych

 • udział w pracach zespołu opracowującego IPET

 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom

Informacje o zmianach prawa oświatowego w Edumaster

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w prawie oświatowym w 2022 roku, sprawdź nasze materiały:

Awans zawodowy nauczyciela 2022

Prawo oświatowe 2022 - webinary

ED
Edumaster
22.08.2022