Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

Awans zawodowy nauczyciela 2022 – planowane zmiany

Likwidacja stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego to największa zmiana ujęta w nowelizacji Karty Nauczyciela, której zapisy mają wejść w życie od 1 września 2022 r. Co jeszcze zmieni się w nadchodzącym roku szkolnym i jaki cel ma planowana nowelizacja?

Awans zawodowy nauczyciela - nowelizacja Karty Nauczyciela 2022:

  • likwidacja stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego

  • obowiązkowy egzamin na nauczyciela mianowanego po 4 latach pracy w placówce oświatowej

  • nauczyciele kontraktowi, którzy zdobyli stopień przed 1 września 2022 r., dla celów płacowych traktowani są jak nauczyciele początkujący

Nowelizacja Karty Nauczyciela przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki została przegłosowana w Sejmie RP 23 czerwca br. w stosunku głosów 241:204:3. 20 lipca ustawa będzie przedmiotem głosowania w Senacie RP.

Jak uzasadnia MEN, bezpośrednim powodem wdrożenia proponowanych zmian jest obecny niekorzystny sposób naliczania wynagrodzeń dla początkujących nauczycieli, wynikający ze zbyt dużej liczby stopni awansu zawodowego. Niezadowalający poziom wynagrodzeń powoduje z kolei niskie zainteresowanie pracą w zawodzie nauczyciela i odpływ specjalistów ze szkół. Sytuację tę mają poprawić wprowadzane od 1 września 2022 r. zmiany.

Co zmieni się, gdy planowana nowelizacja Karty Nauczyciela wejdzie w życie?

Awans na nauczyciela mianowanego 2022

W nadchodzącym roku szkolnym stopnie nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego zostaną zlikwidowane. Nauczyciele początkujący będą odbywać przygotowania do zawodu przez okres 3 lat i 9 miesięcy. Po upływie tego czasu kontynuacja pracy w szkole będzie możliwa po zdaniu obowiązkowego egzaminu i uzyskaniu w ten sposób stopnia nauczyciela mianowanego.

Warunki zatrudnienia nauczycieli początkujących

Aby uzyskać umowę o pracę na czas nieokreślony, pracownik bez stopnia awansu zawodowego musi spełnić następujące warunki:

  • przynajmniej 2-letni staż pracy w szkole

  • posiadanie wymaganych kwalifikacji

  • uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy

Warunkiem zachowania umowy o pracę na czas nieokreślony jest awans na stopień nauczyciela mianowanego w ciągu 6 lat. W przeciwnym wypadku umowa o pracę zmienia się w umowę na czas określony, a dokładniej – na okres kolejnego roku.

Awans zawodowy nauczyciela 2022 – co z nauczycielami kontraktowymi?

W myśl treści nowelizacji osoby posiadające obecnie stopień nauczyciela kontraktowego nie mogą liczyć na automatyczny awans zawodowy. Od 1 września br. nauczyciele kontraktowi przechodzą de facto na początek ścieżki awansu – ich wynagrodzenie wypłacane będzie na takich samych warunkach, jakie obowiązywać będą także nauczycieli początkujących. Średnie wynagrodzenie obecnych nauczycieli kontraktowych wzrośnie o 9% (z 111% na 120% kwoty bazowej).

Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych

Osoby, które uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 sierpnia 2022 r., ale nie rozpoczną stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed 1 września br., na mocy przepisów przejściowych zobowiązani są do odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze o rok krótszym, niż do tej pory.

Nauczyciele kontraktowi, którzy już rozpoczęli lub rozpoczną rzeczony staż przed 1 września br., mogą uzyskać awans zawodowy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji Karty Nauczyciela w ciągu najbliższych 5 lat – nie dłużej, niż do 31 sierpnia 2027 r.

ED
Edumaster
11.07.2022