Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary

Awans zawodowy nauczyciela 2023

Jakie kryteria należy spełnić, by uzyskać awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego? Jakie zmiany w prawie oświatowym należy wziąć pod uwagę?

Awans zawodowy nauczyciela 2023 - podstawa prawna

Zasady awansu zawodowego nauczyciela na rok 2023 regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz.U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1730, oraz z 2023 r. poz. 1672

 • ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1672

 • 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718

 • rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli – Dz.U. poz. 1822

 • rozporządzenie MEN z 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz. U. poz. 1914

 • rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz. U. z 2020 r. poz. 2200

Awans zawodowy nauczyciela 2023 - stopnie awansu

Najważniejszą zmianą przepisów w stosunku do poprzednich lat jest zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego. Obecnie ścieżka kariery nauczyciela składa się z trzech stopni:

 • nauczyciel początkujący

 • nauczyciel mianowany

 • nauczyciel dyplomowany

Obowiązujące aktualnie przepisy likwidują obowiązek odbywania sformalizowanego stażu, sporządzania planu rozwoju zawodowego i zdawania sprawozdań z ich realizacji. Zmianie uległy również formuły egzaminów i zdobywania kwalifikacji do awansu zawodowego. 

Awans zawodowy 2023 - etapy rozwoju zawodowego nauczyciela

Aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy weszły w życie we wrześniu 2022 r. Zgodnie z ich brzmieniem etapy rozwoju zawodowego nauczyciela przebiegają według następującego harmonogramu:

Nauczyciel początkujący:

 • przygotowanie do zawodu nauczyciela - 3 lata i 9 miesięcy (lub 2 lata i 9 miesięcy w przypadku nauczycieli ze stopniem naukowym lub posiadających doświadczenie zawodowe nabyte za granicą)

 • egzamin i nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciel mianowany:

 • praktyka zawodowa - 5 lat i 9 miesięcy

 • akceptacja komisji kwalifikacyjnej i nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel początkujący - proces przygotowania do zawodu

Nauczyciel początkujący odbywa przygotowanie do zawodu pod okiem mentora - przydzielonego przez dyrektora szkoły nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Mentor ma za zadanie udzielić swojemu podopiecznemu niezbędnego wsparcia w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, doradzać i motywować go do rozwoju, obserwować prowadzone przez niego zajęcia i udzielać po nich informacji zwrotnej. Nauczyciel początkujący także obserwuje zajęcia prowadzone przez mentora.

W drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel początkujący prowadzi zajęcia w wymiarze co najmniej 1 godziny. Podczas zajęć obecny jest dyrektor, mentor, doradca metodyczny, nauczyciel konsultant lub przedstawiciel nadzoru pedagogicznego. Cykl kończy się wydaniem oceny pracy przez dyrektora.

W ostatnim roku przygotowania do zawodu dyrektor szkoły ponownie wydaje ocenę pracy nauczyciela początkującego. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w obecności powołanej przez dyrektora komisji. Jej członkowie oceniają pracę nauczyciela w systemie punktowym: uzyskany wynik jest podstawą do wydania pozytywnej lub negatywnej opinii. 

Uzyskanie pozytywnej opinii uprawnia nauczyciela początkującego do przystąpienia do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Jeśli nauczyciel otrzyma opinię negatywną, może zawnioskować do dyrektora o możliwość ponownego przeprowadzenia zajęć w obecności komisji; ponowne uzyskanie opinii negatywnej pociąga za sobą konieczność odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu w wymiarze czasowym 1 roku i 9 miesięcy.

Awans na nauczyciela mianowanego 2023 - warunki awansu

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych

 • realizacja procesu przygotowania do zawodu nauczyciela

 • otrzymanie oceny dobrej lub wyższej w ostatnim roku przygotowania do pracy nauczyciela

 • uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach

 • pozytywny wynik egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Po spełnieniu wymienionych wyżej kryteriów nauczyciel początkujący otrzymuje akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Awans staje się faktem dopiero w momencie wydania niniejszego aktu - należy pamiętać, że samo zdanie egzaminu nie równa się uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego!

Awans na nauczyciela dyplomowanego 2023 - nowe przepisy

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów musi przepracować w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy, liczonych od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (w niektórych przypadkach okres ten może być skrócony do 4 lat i 9 miesięcy). 

W ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel musi wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wystawienie oceny pracy. Uzyskanie oceny bardzo dobrej uprawnia nauczyciela do złożenia wspomnianego wyżej wniosku.

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe

 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 • zaświadczenie od dyrektora szkoły potwierdzające przepracowanie wymaganego okresu karencji

 • opis i analiza sposobu realizacji wymagań kwalifikacyjnych ze wskazaniem szczególności

 • uzyskanych efektów

 • kopia karty oceny pracy

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące czynności:

 • analiza dorobku zawodowego nauczyciela, w tym zapoznanie się z oceną pracy

 • rozmowa z komisją, w trakcie której nauczyciel prezentuje swój dorobek zawodowy i odpowiada na pytania dotyczące wymagań kwalifikacyjnych

 • wydanie oceny punktowej przez każdego z członków komisji (skala 0-10) i obliczenie średniej arytmetycznej z wystawionych ocen

 • rozstrzygnięcie wyniku - ocena końcowa w wysokości 7 lub wyższej oznacza pozytywny wynik kwalifikacji

 • Postępowanie kończy się wydaniem nauczycielowi aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego - awans staje się faktem z chwilą otrzymania rzeczonego aktu.

Awans zawodowy nauczyciela - wideoszkolenia Edumaster

Dalsze informacje na temat awansu zawodowego nauczyciela w 2023 roku, w tym ścieżki awansu na stopień nauczyciela mianowanego według dotychczasowych zasad, znajdziesz w wideoszkoleniach Edumaster:

Awans zawodowy: nauczyciel początkowy

Awans zawodowy: nauczyciel mianowany i dyplomowany

ED
Edumaster
25.09.2023