Unia Europejska
Wszystkie szkolenia -50%

Zebranie z rodzicami: jak rozmawiać, by efektywnie współpracować?

Niezależnie od tego, czy masz już duże doświadczenie w zebraniach z rodzicami, czy w nadchodzącym roku szkolnym czeka Cię debiut na tym gruncie, przed pierwszym spotkaniem warto przypomnieć sobie podstawowe zasady efektywnej komunikacji na linii wychowawca-rodzice. Jak budować relację opartą na partnerskiej współpracy między obiema stronami i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

Dlaczego konstruktywny dialog wychowawcy z rodzicami jest tak ważny?

W myśl definicji pedagogicznej – wychowawca jest dla dziecka przewodnikiem po świecie wartości. Z punktu widzenia rodziców pełni on rolę łącznika między nimi a szkołą. Aby trwale ukształtować u dziecka pozytywne wartości i postawy, należy dbać o spójność przekazu wszystkich osób i instytucji, które biorą udział w jego wychowaniu.

Z tego względu bardzo ważne jest nawiązanie i utrzymywanie partnerskiej relacji między szkołą a rodzicami – angażowanie ich do aktywnej współpracy, bieżące informowanie o sytuacji dziecka oraz respektowanie ich zdania w procesie wychowawczym, realizowanym równolegle w domu i w szkole. Osiągnięta w ten sposób spójność przekazu jest dla młodego człowieka potwierdzeniem jego słuszności.

Zebranie z rodzicami - pozytywne i negatywne postawy uczestników

Wielu rodziców jest świadomych opisanych powyżej zależności i chętnie podejmuje dialog – zarówno z wychowawcą, jak i innymi rodzicami w zespole klasowym – ukierunkowany na wymianę poglądów i doświadczeń, realizację wspólnych celów i rozwiązywanie problemów. Współpraca z tak nastawionymi rodzicami jest najbardziej efektywna i z reguły przebiega w miłej atmosferze.

W opisanym modelu wśród rodziców często naturalnie wyłaniają się liderzy – szczególnie aktywni członkowie grupy, przyjmujący funkcję jej reprezentanta. Jeśli podczas zebrań zauważysz podobną dynamikę, warto przyjrzeć się, czy zaistniała sytuacja nie ogranicza i nie skłania do bierności pozostałych rodziców.

Rodzic obserwujący i rodzic walczący

Czasami zdarza się, że rodzic ma chęć współpracy, ale coś powstrzymuje go przed zaaangażowaniem się w działania grupy. Aby odnaleźć przyczynę takiego zachowania, zastanów się, czy nie leży ona po stronie szkoły – być może możesz zrobić więcej, by zachęcić rodzica do większej aktywności? Brak zainteresowania nauczyciela inicjatywą rodziców często powoduje u nich wycofanie na pozycję obserwatora, statycznego świadka wydarzeń. Zderzenie ze „ścianą” może wywołać także postawę walczącą i stać się zarzewiem ewentualnych konfliktów.

Rodzic roszczeniowy i rodzic przemądrzały

Oczekiwania rodziców wobec szkoły nierzadko przybierają formę roszczeń. Opiekunowie przenoszą na nauczycieli odpowiedzialność za wyniki dziecka w nauce, żądają obniżenia wymagań lub niewyciągania konsekwencji za naruszenie zasad. Niektórzy rodzice forsują swój punkt widzenia bardzo stanowczo – mówiąc kolokwialnie, uważają, że po prostu wiedzą lepiej.

Jak nawiązać w takich sytuacjach nić porozumienia? Zacznij od akceptacji punktu widzenia drugiej strony: potwierdź wysłuchanie komunikatu, zwracając się do rodzica słowami „rozumiem pani/pana wątpliwości”, „doceniam pani/pana zaangażowanie”. Następnie spokojnie, rzeczowo przedstaw swoje zdanie, podkreślając przy tym ewentualne zbieżne punkty obu stanowisk.

Rodzic nieuprzejmy i rodzic agresywny

W konfrontacji z rodzicami nieuprzejmymi lub agresywnymi najważniejsze jest zachowanie spokoju i wyważona, opanowana postawa. Ironia, stanowcze zaprzeczanie lub emocjonalne uwagi mogą jedynie pogorszyć sytuację. Nie kwestionuj treści komunikatów, reaguj przede wszystkim na ich formę – jeśli któreś z zachowań rodzica wywołuje u Ciebie dyskomfort lub jest obraźliwe, nie wahaj się stanowczo zareagować: „proszę nie zwracać się do mnie w ten sposób”.

Program wychowawczo-profilaktyczny - baza efektywnej współpracy

Celem budowy wspomnianego „wspólnego frontu” jest zapewnienie uczniom możliwie jak najlepszych warunków rozwoju i wykorzystywania indywidualnego potencjału. Warto mieć to w pamięci podczas zebrań z rodzicami i wyraźnie komunikować, że udana współpraca jest warunkiem sukcesu dziecka, nadając w ten sposób ton całej relacji.

Ważnym punktem pierwszego zebrania z rodzicami jest prezentacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, określającego sposób realizacji celów kształcenia i zadań wychowawczych określonych w podstawie programowej oraz działania profilaktyczne do realizacji zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. Rodzice powinni wdrożyć zalecenia programu we własnych działaniach wychowawczych.

Zebrania z rodzicami jako okazja do bliższego poznania

Rozmowy podczas zebrań pomogą Ci lepiej poznać samych rodziców, a także spojrzeć na uczniów z nowej dla Ciebie perspektywy. Uważnie słuchaj tego, co rodzice mają do powiedzenia o swoich dzieciach, wspieraj ich otwartość i przyjmij podobną postawę – informuj rzetelnie zarówno o sukcesach, jak i problemach uczniów, szanując przy tym emocjonalne reakcje rodziców, dla których wyniki edukacji i rozwoju społecznego dziecka mają wymiar osobisty.

Informacje uzyskane od rodziców są szczególnie istotne w obszarze działań socjoterapeutycznych i/lub resocjalizacyjnych. Rodzice obserwują rozwój dziecka od najmłodszych lat, z reguły mają świadomość jego problemów osobowościowych, dlatego ich wiedza i uwagi odgrywają dużą rolę we współpracy z placówką oświatową na tym gruncie. Wzajemna chęć dialogu i ukierunkowanie na wspólny cel są dla ucznia cennym wsparciem i przyczyniają się do osiągania satysfakcjonujących wyników.

W dalszych przygotowaniach do zebrań z rodzicami pomogą Ci wideoszkolenia Edumaster:

30 gniewnych ludzi, czyli jak umiejętnie poprowadzić zebrania z rodzicami na trudne tematy

Nie takie zebranie straszne, jak je malują

Organizacja pierwszych spotkań z rodzicami - przykładowa tematyka zebrań

ED
Edumaster
21.07.2022