Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary

Bezpieczeństwo w sieci - to powinien wiedzieć każdy nauczyciel

Wzrost zna­cze­nia świata wir­tu­al­nego w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym dzieci i mło­dzieży sta­wia przed nauczy­cie­lami zupeł­nie nowe wyzna­wa­nia – zarówno w kwe­stii mery­to­rycz­nej jak i peda­go­gicz­nej. Szcze­gólną uwagę należy poświę­cić kwe­stii bez­pie­czeń­stwa w sieci oraz zagad­nień z tym zwią­za­nych. W jaki zatem spo­sób pokie­ro­wać klasą w zakre­sie bez­piecz­nego korzy­sta­nia z Inter­netu? O czym każdy nauczy­ciel powi­nien pamię­tać, będąc online?

Rozmawiaj o bezpieczeństwie w sieci regularnie

Kwe­stia cyber­prze­mocy to nie temat na jedną lek­cję wycho­waw­czą. Ucz­nio­wie muszą mieć świa­do­mość, że pewne zacho­wa­nia w rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej mają realne kon­se­kwen­cje. Warto jed­nak sku­piać się na czymś wię­cej, niż tylko seria zaka­zów i naka­zów. Dysku­tuj­cie. Deba­tuj­cie. Media spo­łecz­no­ściowe to ważna część życia mło­dych ludzi, dla­tego należy potrak­to­wać ich roz­terki i prze­my­śle­nia z nale­żytą uwagą.

Bądź czujny

Szkoła jest miej­scem spo­tkań z przy­ja­ciółmi oraz wymiany opi­nii na naj­bar­dziej inte­re­su­jące dla mło­dzieży tematy. I wła­śnie w tych oko­licz­no­ściach mogą ujaw­nić się zacho­wa­nia, które powinny wzbu­dzić u nauczy­ciela czuj­ność - nagła zmiana w zacho­wa­niu ucznia, wyjąt­kowa popu­lar­ność kon­kret­nych stron lub gier tzw. chal­len­gów. Oczy­wi­ście, nie­moż­liwe jest moni­to­ro­wa­nie wszyst­kiego, co nasto­latki robią w sieci, jed­nak warto poświęć tro­chę czasu na swo­isty reko­ne­sans poszcze­gól­nych witryn czy blo­ge­rów.

Bądź w stałym kontakcie z rodzicami

Więk­szość dzieci poru­sza się w sieci zde­cy­do­wa­nie spraw­niej niż ich rodzice. Co wię­cej, bar­dzo czę­sto to nauczy­ciele jako pierwsi dia­gno­zują pro­blem zwią­zany z cyber­prze­mocą. Dla­tego tak ważny jest stały kon­takt wycho­wawcy z rodzi­cami uczniów, a także dostęp­ność infor­ma­cji o zagro­że­niach w sieci, spo­so­bach radze­nia sobie z nimi oraz wspólne opra­co­wa­nie tech­nik wła­ści­wego nad­zoru.

W przypadku podejrzenia cyberprzemocy warto skorzystać ze specjalnej infolinii dla rodziców i nauczycieli 800100100 lub zgłosić ten fakt na policję.

Świeć przykładem

Przy­kład idzie z góry! Nau­czy­ciele mają do ode­gra­nia klu­czową rolę jako wzór świa­do­mego użyt­kow­nika Inter­netu, a w szcze­gól­no­ści mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Dla­tego powinni szcze­gól­nie uwa­żać na publi­ko­wane przez nich tre­ści i opi­nie, ponie­waż szybko mogą one dotrzeć do uczniów lub ich rodzi­ców.

Bądź legalny

Oprócz bez­pie­czeń­stwa w Inter­ne­cie ucznio­wie powinni mieć rów­nież świa­do­mość efek­tyw­nego i legal­nego korzy­sta­nia z zaso­bów inter­ne­to­wych. Powinni być oni zazna­jo­mieni z tema­tyką pla­giatu oraz praw autor­skich, a także z tech­nikami sku­tecz­nego wyszu­ki­wa­nia tre­ści online. Warto w tym wzglę­dzie samemu posłu­żyć za przy­kład do naśla­do­wa­nia, np. pre­zen­tu­jąc źró­dła wyko­rzy­sta­nych pod­czas lek­cji mate­ria­łów gra­ficz­nych lub audio­wi­zu­al­nych.

Zapisz się na nasze szkolenia w edukacji cyfrowej!

ED
Edumaster
26.02.2021