Unia Europejska
Promocja! Dostęp na rok -54%

Prasówka #7: 8-15 kwietnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

 • nadchodzą zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów

 • nowelizacja rozporządzenia MEiN dotyczącego organizacji pracy z uczniami z obywatelstwem Ukrainy

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

8 kwietnia Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, uwzględniający m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Wśród najważniejszych regulacji zawartych w projekcie znajdują się m.in.:

 • wprowadzenie minimalnej łącznej liczby nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz zespołach, w skład których wchodzą ww. placówki;

 • utworzenie nowego stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych;

 • uzależnienie liczby etatów nauczycieli specjalistów od liczby dzieci lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole;

 • sfinansowanie wprowadzenia ww. standardów z budżetu państwa w postaci wzrostu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP. Prace senackie trwają - spodziewany termin podpisania ustawy przez Prezydenta RP to maj 2022 r. Treść ustawy ma zacząć obowiązywać od początku roku szkolnego 2022/23, czyli od 1 września br.

Kolejne ułatwienia w procesie edukacji uczniów z Ukrainy

11 kwietnia br. MEiN opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Wśród zawartych w niej regulacji znajdują się m.in.:

 • klasyfikacja uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych;

 • obowiązek podziału na grupy danego oddziału zależnie od liczebności uczniów;

 • organizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego;

 • możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez dzieci wychowania przedszkolnego,

 • przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału klas I-III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego,

 • możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych.

Pełna treść rozporządzenia i szczegółowe informacje na temat jego relizacji dostępne są w internetowym serwisie MEiN oraz w Dzienniku Ustaw RP.

ED
Edumaster
15.04.2022