Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #27: 6-13 października

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • trwa nabór uczestników Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

  • reprezentant MEiN na szczycie edukacyjnym Europy Środkowo-Wschodniej w Iwano-Frankiwsku

Ukraina gospodarzem szczytu edukacyjnego Europy Środkowo-Wschodniej

Sekretarz stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski uczestniczył z ramienia polskiego rządu w szczycie edukacyjnym Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowanego w ukraińskim Iwano-Frankiwsku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki tego kraju pod przewodnictwem ministra Serhija Szkarłeta. W spotkaniu wzięli udział także politycy z Litwy, Łotwy, Estonii oraz Czech. Głównym tematem spotkania była kwestia edukacji młodych obywateli Ukrainy przebywających obecnie w państwach Unii Europejskiej na skutek agresji Federacji Rosyjskiej na ich kraj. Uczestnicy szczytu zapoznali się także z projektami naukowymi prowadzonymi obecnie przez Uniwersytet Warszawski i Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - nabór na rok 2023

W 2023 roku MEiN rozdysponuje prawie 30 mln złotych na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek i finansowanie akcji promujących czytelnictwo w ramach drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szkoły, przedszkola i biblioteki pedagogiczne mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie do organów prowadzących program w terminie do 31 października br.

Ramy czasowe trwającego obecnie programu obejmują lata 2021-2025. Celem inicjatywy jest budowa i poprawa warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych w programie przedsięwzięć. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się następujące placówki:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe,

  • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem szkół branżowych II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,

  • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

  • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP,

  • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków dostępne są na dedykowanej stronie MEiN.

ED
Edumaster
14.10.2022