Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja

Prasówka #20: 9-16 sierpnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

 • nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela podpisana przez prezydenta

 • nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy

Nowelizacja Karty Nauczyciela zatwierdzona przez prezydenta

Andrzej Duda podpisał ustawę zatwierdzającą zmiany w Karcie Nauczyciela, które tym samym wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23. Wśród najważniejszych zmian znajdują się m.in.:

 • zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego poprzez likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz zastąpienie ich etapem przygotowania do zawodu nauczyciela;

 • powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela;

 • wyróżnienie w ramach czasu pracy nauczycieli terminów konsultacji dla uczniów i rodziców;

 • zmiany w zakresie wynagrodzenia nauczycieli zakładające średnie wynagrodzenie nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu w wysokości 120% kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej.

Kształcenie uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/23 - nowelizacja rozporządzenia

W nadchodzącym roku szkolnym naukę w polskich placówkach dydaktycznych podejmą tysiące uczniów z ogarniętej wojną Ukrainy. Aby zapewnić im jak najlepsze warunki kształcenia, wychowania i opieki, MEiN opracowało nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji ww. procesów. Treść ustawy dotyczy m.in. następujących obszarów:

 • terminy deklaracji przystąpienia do egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych;

 • warunki klasyfikacji śródrocznej, klasyfikacji rocznej i ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/23;

 • obecność osób znających język ukraiński w składzie zespołów egzaminacyjnych;

 • możliwość zwiększenia liczebności oddziałów przedszkolnych i oddziałów klas I-III szkół podstawowych o dzieci/uczniów z obywatelstwem Ukrainy;

 • zasady organizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego

 • możliwości funkcjonowania oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, oddziałach łączonych w szkołach specjalnych;

 • możliwości zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami.

ED
Edumaster
16.08.2022