Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #19: 2-9 sierpnia

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • zatwierdzono zmianę podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

  • przyjęcie Planu działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Edukacja dla bezpieczeństwa - zmiany w podstawie programowej

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany te wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23.

Wyjątkiem są tu wprowadzone w szkołach ponadpodstawowych zajęcia ze strzelectwa, dla których przewidziano dwuletni okres przejściowy - mogą skorzystać z niego placówki, które na terenie swojego powiatu nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej, strzelnic wirtualnych albo laserowych. W placówkach tych zajęcia ze strzelectwa w roku szkolnym 2022/23 i 2023/24 będą realizowane w miarę możliwosci.

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rada Ministrów zatwierdziła przygotowany przez MEiN przy udziale innych ministerstw program przygotowania aktywnych zawodowo osób do uczestnictwa w rozwoju nowoczesnej gospodarki pod nazwą Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025.

Wdrożenie programu to kolejny etap rozpoczętej w 2019 r. reformy kształcenia zawodowego, uwzględniającej wyzwania wynikające z przemian gospodarczych w Polsce i na świecie, rozwoju nowej technologii i cyfryzacji. Wśród głównych założeń Planu znajdują się m.in.:

  • wzmocnienie współpracy z pracodawcami w rozwoju kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach;

  • dostosowanie oferty i treści kształcenia zawodowego do zmian na rynku pracy spowodowanych postępem technologii i cyfryzacji;

  • zwiększanie możliwości zawodowych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

  • poszerzenie oferty kwalifikacji rynkowych;

  • utworzenie branżowych centrów umiejętności – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych branżach.

Szczegółowe informacje na temat Planu dostępne są w serwisie internetowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ED
Edumaster
09.08.2022