Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń

5 patentów na budowę dobrej relacji nauczyciel-rodzic

Regularna organizacja spotkań rodziców z nauczycielem

Zebrania, konsultacje i inne formy spotkań rodziców z wychowawcą i nauczycielami to kluczowy element budowy dobrej komunikacji i obustronnej współpracy. Spotkania umożliwiają bieżące informowanie rodziców o wynikach ucznia w nauce, ewentualnych trudnościach i obszarach, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy z dzieckiem w domu.

To także najlepsza okazja do wysłuchania opinii rodziców oraz uzyskanie informacji, które dostarczą nauczycielowi szerszej wiedzy na temat sytuacji ucznia. Inicjatywa nauczyciela w kierunku regularnych spotkań, poświęcanie na nie odpowiedniej ilości czasu i zaangażowanie w rozmowę sprawiają, że rodzice nabierają do niego większego zaufania i są bardziej skłonni do budowy wspólnego frontu.

Otwarcie na komunikację elektroniczną

Choć nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, kanały komunikacji elektronicznej są praktycznym uzupełnieniem przepływu informacji między rodzicami i nauczycielem. Realia współczesnego świata nakładają na nas wiele obowiązków i wymuszają życie w biegu, dlatego oszczędność czasu i szybka, sprawna komunikacja są dla rodziców na wagę złota.

Przekazanie informacji organizacyjnych, przypomnienie o spotkaniu lub przełożenie jego terminu, odpowiedzi na pytania, udostępnienie materiałów edukacyjnych - to tylko niektóre ze spraw możliwych do szybkiego załatwienia poprzez grupę w serwisie społecznościowym, e-mail czy komunikator. Rodzice chętnie korzystają z rozwiązań tego typu, czując, że ich potrzeby są zauważane i realizowane. Nauczyciel pozostaje natomiast z nimi w dobrej relacji bez poświęcania osobistych granic - korzystanie z komunikatora pozwala na zachowanie prywatnego numeru telefonu, wiadomości można odbierać w wyznaczonych godzinach itd.

Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami

Indywidualne konsultacje stwarzają rodzicom możliwość większej otwartości i odwagi w poruszaniu trudnych tematów, w tym zwłaszcza delikatnych, prywatnych spraw, których nie chce się omawiać na większym forum (np. problemy rodzinne, stan zdrowia dziecka, zła sytuacja finansowa itd). Osobiste spotkanie umożliwia szczegółowe omówienie kwestii związanych z uczniem, ale i lepsze poznanie samego rodzica, co usprawnia współpracę i ułatwia skuteczne rozwiązywanie ewentualnych sytuacji konfliktowych.

Uważne postępowanie w sytuacjach trudnych

Skoro o konfliktach mowa - różnice zdań i spory na linii nauczyciel-rodzic są nieuchronne, a stawienie im czoła stanowi najpoważniejszy sprawdzian dla relacji budowanej w ciągu całego pobytu ucznia w placówce. Każda sytuacja jest przy tym inna: zarówno przyczyny, jak i dynamika konfliktu są wypadkową wielu czynników.

Ze strony rodziców mogą być to brak chęci do komunikacji lub przeciwnie - zbytnia natarczywość w kontaktach, rozbieżność oczekiwań z wynikami ucznia i obciążanie odpowiedzialnością za nie nauczyciela, lekceważenie problemów w nauce lub trudnych zachowań dziecka, nieuzasadnione roszczenia co do traktowania ucznia lub próby ingerencji w sposób pracy nauczyciela. Zarzewiem konfliktu mogą być także działania pedagoga - niewłaściwie prowadzona komunikacja, błędna ocena możliwości ucznia i związane z tym niewłaściwie podjęte środki dydaktyczne lub/i wychowawcze. 

Właściwa reakcja na każdą z napotkanych sytuacji również jest sprawą indywidualną, a ich szersza analiza - tematem na osobny artykuł. Bez względu na charakter konfliktu kluczem do jego konstruktywnego rozwiązania są jednak uniwersalne reguły komunikacji: gotowość do zrozumienia racji drugiej strony, empatia i życzliwość przy jednoczesnej asertywności.

Warto zapoznać się tutaj ze strategiami i technikami rozwiązywania konfliktów, przydatnymi nie tylko w rozmowach z rodzicami uczniów, ale i w pracy z samymi uczniami - Porozumienie Bez Przemocy, mediacje i negocjacje, zasady asertywnej komunikacji.

Angażowanie rodziców do udziału w życiu szkoły

Spotkania z rodzicami mogą - i powinny! - odbywać się nie tylko podczas oficjalnych zebrań czy konsultacji, lecz także wydarzeń okolicznościowych i rekreacyjnych: wycieczek, pikników, dni otwartych placówki, imprez z okazji zakończenia roku szkolnego lub pożegnania klas absolwenckich. Warto zachęcać rodziców zarówno do uczestnictwa w samych wydarzeniach, jak i pomocy w ich organizacji.

Czas spędzony w ten sposób integruje grupę i umożliwia wzajemne poznanie, co przekłada się na sprawniejszą komunikację. Udana realizacja wydarzeń i wyniesione z nich miłe wspomnienia wpływają z kolei na pozytywną ocenę działalności placówki oraz nauczycieli, a w rezultacie - dokładają kolejną cegiełkę do budowy dobrych relacji z pedagogami.

Wideoszkolenia Edumaster - relacja nauczyciel-rodzic

Więcej informacji na temat relacji nauczyciel-rodzic, w tym liczne przykłady z praktyki zawodowej doświadczonych pedagogów, znajdziesz w poświęconych tej tematyce wideoszkoleniach Edumaster: Współpraca z rodzicami

ED
Edumaster
30.11.2023