Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #16: 12-19 lipca

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • start "Programu Wsparcia Edukacji" dla organizacji pozarządowych

  • 4 pierwsze województwa ogłosiły wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

"Program Wsparcia Edukacji" oficjalnie rozpoczęty

Program realizowany z ramienia MEiN ma na celu pomoc organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, których działalność statutowa mieści się w obszarze oświaty i wychowania. W ramach "Programu Wsparcia Edukacji" mogą ubiegać się one o dofinansowanie na realizację inicjatyw mieszczących się w założeniach co najmniej jednego z trzech modułów programu:

  • Innowacyjna edukacja

  • Edukacja patriotyczna

  • Edukacja poprzez sport

MEiN przeznaczyło na realizację programu środki w wysokości 10 mln złotych do rozdysponowania do końca bieżącego roku.

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23

W dniach 19-22 lipca uczniowie aplikujący do liceów, techników i szkół branżowych poznają wyniki rekrutacji do wybranych przez siebie szkół.

Harmonogram ogłoszenia wyników w poszczególnych województwach:

  • 19 lipca: woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, zachodniopomorskie

  • 20 lipca: woj. mazowieckie (Warszawa - ogłoszenie wyników o godz. 14), opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

  • 21 lipca: woj. dolnośląskie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie

  • 22 lipca: woj. lubelskie, podkarpackie

Zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do danej placówki i dostarczenie wymaganych dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, ew. inne wymagane przez daną placówkę dokumenty) w wyznaczonym przez OKE terminie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych kuratoriów.

Kandydaci, którzy otrzymali decyzję o nieprzyjęciu do wybranej placówki, mają prawo odwołać się od niej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. W dniu ogłoszenia wyników rusza ponadto rekrutacja uzupełniająca - dokładne terminy ustalane są tu na szczeblu wojewódzkim.

ED
Edumaster
19.07.2022