Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Prasówka #11: 16-26 maja

Sprawdź, co wydarzyło się w branży oświatowej w minionym tygodniu!

  • ponad 500 tysięcy uczniów przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty

  • MEiN wydało projekt rozporządzeń dotyczących zmian w nauczaniu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Egzamin ósmoklasisty 2022

W dniach 24-26 maja uczniowie ósmych klas szkół podstawowych przystąpili do egzaminów kończących bieżący etap edukacji. Do egzaminów zgłoszono ponad 502 600 uczniów z 12 500 szkół, w tym 7150 obywateli Ukrainy, którzy kontynuują naukę w polskich szkołach po opuszczeniu ogarniętej wojną ojczyzny.

Wśród przedmiotów egzaminacyjnych znalazły się język polski, matematyka i język obcy nowożytny - w zdecydowanej większości język angielski, wybrany przez aż 97,5% uczniów z obywatelstwem polskim i 73,7% uczniów z obywatelstwem ukraińskim. Na drugim miejscu wśród uczniów polskich znalazł się język niemiecki, wybrany przez 2,2% zdających. Co czwarty uczeń z Ukrainy zdecydował się natomiast na zdawanie języka rosyjskiego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 zostaną ogłoszone 1 lipca. Tegoroczne arkusze egzaminacyjne dostępne są do wglądu na stronach internetowych CKE i OKE.

Idą zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa

MEiN skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń wprowadzających zmiany w nauczaniu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zaproponowane zmiany miałyby wejść w życie już od rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego - 2022/23.

W obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej ministerstwo proponuje rozszerzenie podstawy programowej o zagadnienia związane z obronnością państwa oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia wywołanego działaniami wojennymi - tzw. survivalu. Projekt rozporządzenia obejmuje także naukę umiejętności strzeleckich - w szkołach podstawowych w aspekcie teoretycznym, natomiast w szkołach ponadpodstawowych podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich.

ED
Edumaster
27.05.2022