Zapraszamy do dyskusji na forum
5,4 (174)
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - poznaj wszystkie obowiązki nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jakie akty prawne aktualnie regulują organizacje pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jaki jest zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU? Jakie inne dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie webinaru Anny Bielak-Bajdy.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Prowadząca opowie także jakie inne dokumenty warto posiadać, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze SPE (tabele zbiorcze, karty informacyjne, kontrakty zajęć, program rewalidacji, ewaluację skuteczności podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej działań).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Co zyskujesz?

 • Poznasz aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poznasz zakres i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę jak poprawnie konstruować IPET i WOPFU dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dowiesz się jak organizować zajęcia rewalidacyjne
 • Uzyskasz informację, jakie inne dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym.
Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak tworzyć dokumentację, wzory dokumentów.
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych.
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia.
Dokumentacja organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Materiały ze szkolenia
 • Indywidualizacja pracy z uczniem
 • Ewaluacja zajęć
 • IPET wzór
 • IPET wzór 2
 • Karta informacyjna dla rodziców
 • Kontrakt zajęć rewalidacyjnych
 • Kontrakt zajęć
 • Program zajęć rewalidacyjnych
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster