Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
6 x 2 h
Amelia Dziurda-Multan Anna Bielak-Bajda Waldemar Borowski Joanna Nienałtowska-Padło

Słaby uczeń

Po kursie możesz zapewnić sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
199,00 zł
249,00 zł -20%
Spotkanie 1

Dzieci środka. Różne ścieżki rozwoju

Spotkanie 2

Uczeń słaby – rozpoznanie, wsparcie. Przydatne metody i techniki pracy

Spotkanie 3

Niedostosowaniem społeczne. Charakterystyka słabego ucznia

Spotkanie 4

Dysleksja i zagrożenie dysleksją – przyczyny, objawy i możliwości pomocy w czasie lekcji

Spotkanie 5

Konstruowanie IPET i WOPFU – jak zrobić to dobrze?

Spotkanie 6

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce przedszkolnej i szkolnej

Kurs "Uczeń słaby" to cykl wideoszkoleń, które lepiej pomogą Ci zrozumieć uczniów mających trudności w nauce i dostarczą narzędzi zwiększających efektywność pracy z tą grupą wychowanków.

Podczas spotkań z trenerami zyskasz wiedzę na temat uczniów przeciętnych, niedostosowanych społecznie, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonych dysleksją i cierpiących na dysleksję. Nasi specjaliści podpowiedzą Ci, jak organizować edukacje takich wychowanków, jak z nimi pracować i jak ich wspierać.

Kurs został wzbogacony o szereg materiałów dodatkowych. Joanna Nienałtowska-Padło przygotowała:

 • Skrypty prezentacji

 • Jak wspierać dziecko w nauce – obszary alternatywne. Regulacyjna teoria temperamentu wg Jana Strelaua.

Anna Bielak-Bajda opracowała z kolei teczkę "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna", w której znajdziesz gotowe wzory dokumentów - uzupełnione i do uzupełnienia.

Kurs ma postać nagrań wideo (nie są to spotkania online na żywo), więc bez problemu możesz je odtworzyć w dowolnym momencie.

Spotkanie 1

Dzieci środka. Różne ścieżki rozwoju

Szkolenie "Dzieci środka" skupia się na uczniach przeciętnych i tych o obniżonych możliwościach poznawczych. Podpowiada, jak z nimi pracować i jak motywować ich do nauki.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania:

- uczniów przeciętnych, dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, ale bez szczególnych uzdolnień, nie wymagający szczególnych dostosowań metod i treści nauczania,

- uczniów z głębokimi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które to trudności rzutują na naukę szkolną i jej wyniki mierzone ocenami,

- uczniów o nieharmonijnym rozwoju, których deficyty także wpływają na sposób i poziom pobierania wiedzy,

- uczniów "środka", o tzw. szeroko pojętej normie, w tym także dzieci i młodzieży z pogranicza między niepełnosprawnością intelektualną a standardowym wynikiem IQ; ta grupa to często posiadacze "opinii o dostosowaniu wymagań do możliwości", kierowani przez poradnie i rady pedagogiczne na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne.

Podczas szkolenia prowadząca opisze sposób funkcjonowania i metody pracy z wyżej wymienionymi grupami wychowanków. Różnorakie problemy w nauce i codziennym szkolnym bytowaniu wymagają bowiem szczególnego podejścia, wiedzy i niemałej kreatywności w motywowaniu i efektywnym nauczaniu. Dodatkowym utrudnieniem jest swoisty "opór materii", bariery w komunikacji werbalnej, wtórne kłopoty wychowawcze, często brak zasobów i możliwości wprowadzania mniej konwencjonalnych technik wspierania.

Trenerka będzie starała się zmienić sposób myślenia o uczniach przeciętnych i o obniżonych możliwościach poznawczych. Podpowie, w jakich obszarach szukać inspiracji. Nie zabraknie zatem prezentacji kilku wybranych pomocy i wydawnictw dydaktycznych, które mogą usprawnić i uatrakcyjnić zajęcia z omawianą grupą dzieci i młodzieży.

Jednym z aspektów poruszonych w czasie szkolenia będzie także kwestia rozwoju społeczno-emocjonalnego, IE oraz modelowania określonych postaw dorosłych. Często nie doceniamy bowiem wpływu, jaki nasze sądy, emocje i zachowania wywierają na uczucia i jego zachowania.

Spotkanie 2

Uczeń słaby – rozpoznanie, wsparcie. Przydatne metody i techniki pracy

Szkolenie będzie poświęcone metodom wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się. Prowadząca opowie, w jaki sposób uczniowie o różnych typach osobowości funkcjonują w szkole i jak z nimi pracować, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży zależy od wielu czynników - zarówno wewnętrznych, jak i społeczno-środowiskowych. Poznanie wybranych aspektów osobowościowych oraz dotyczących relacji ze światem zewnętrznym jest wskazane zarówno ze względu na rozwój wychowanków, jak i na efektywność pracy nauczycieli.

Na szkoleniu przyjrzymy się czynnikom:

- związanym z samym dzieckiem: wymiarom i typom osobowości (wybrane teorie), cechom temperamentalnym, rodzajom nadpobudliwości;

- wynikającym z profilu motywacyjnego uczniów/wychowawców;

- zależnym od sposobu pracy, nastawienia i podejścia nauczycieli/wychowawców;

- mającym źródła w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

Wymienione zagadnienia nie dotyczą w sposób bezpośredni zdolności przyswajania wiedzy ani konkretnych technik związanych z efektywnym uczeniem się, niemniej jednak stanowią niezwykle ważny obszar oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych. Niedocenienie ich może obniżyć efektywność wysiłków wychowawców.

Prowadząca omówi uczniów o różnych cechach emocjonalnych i intelektualnych, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć niepowodzenia, trudności, zachowania, potrzeby oraz motywy Twoich podopiecznych. Dowiesz się, jakie są symptomy bezradności intelektualnej, skąd biorą się trudności w uczeniu się. Poznasz także strategie postępowania z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych w szkole.

Wiedza o psychopedagogicznych aspektach funkcjonowania dzieci i młodzieży poszerzy Twoje perspektywy i sposób postrzegania szkolnej rzeczywistości, zainspiruje do zmiany podejścia oraz do stworzenia własnych narzędzi skutecznej pracy. Znajomość "alternatywnych" obszarów może zapobiec także niektórym problemom szkolnym i tym samym przyczyni się do zmniejszenia podatności na stres osób wspierających rozwój.

Spotkanie 3

Niedostosowaniem społeczne. Charakterystyka słabego ucznia

Szkolenie wyjaśnia pojęcie niedostosowania społecznego, omawia jego przyczyny i objawy. Podczas spotkania poznasz typologie dzieci społecznie niedostosowanych, charakterystykę ucznia słabego i zasady pracy z nim, a także sposoby eliminowania niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki niedostosowania społecznego i zwrócenie uwagi na problem funkcjonowania szkoły jako możliwego źródła niedostosowania dzieci i młodzieży. Poznasz zatem nie tylko przyczyny konfliktowych zaburzeń tkwiących w samej jednostce, ale też przyczyny konfliktowe tkwiące w środowisku szkolnym i przyczyny konfliktowych zaburzeń tkwiących w środowisku rówieśniczym i koleżeńskim dziecka.

Prowadzący Waldemar Borowski przypomni także o konieczności diagnozowania uczniów w różnych aspektach: omówi diagnozę niepowodzeń szkolnych mających przyczyny biopsychiczne i pedagogiczne.

Zaprezentowana zostanie także sylwetka ucznia słabego i zasady pracy z nim poprzez indywidualizowanie czynności i zadawanych prac. Na koniec poznasz sposoby eliminowania niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Spotkanie 4

Dysleksja i zagrożenie dysleksją – przyczyny, objawy i możliwości pomocy w czasie lekcji

Szkolenie dr Amelii Dziurdy-Multan będzie poświęcone trudnościom w nauce spowodowanym dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Omówi przyczyny powstawania dysleksji rozwojowej, jej symptomy, a przede wszystkim funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole.

Uczniowie z dysleksją wymagają nieco innego traktowania: z trudem pracują w grupie, „nie słyszą” poleceń kierowanych do wszystkich, wymagają częstych powtórzeń, dyskretnego korygowania wykonywanych ćwiczeń, utwierdzania, że dobrze wykonują polecenie. Mają problemy z autokontrolą, łatwo się rozpraszają i onieśmielają. Potrzebują więcej czasu na sprawdzianach, egzaminach.

Podczas szkolenia dowiesz się, jakie trudności na poszczególnych przedmiotach może mieć uczeń z dysleksją i w jaki sposób możesz go wspierać, by osiągał optymalne wyniki w nauce.

Spotkanie 5

Konstruowanie IPET i WOPFU – jak zrobić to dobrze?

Jak poprawnie opracować IPET wraz z WOPFU? Jakie akty prawne dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jako nauczyciel musisz znać? Jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaleca się dla ucznia w zależności od zdiagnozowanej u niego niepełnosprawności? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Prowadząca opowie, w jaki sposób zbierać dane o uczniu, jak poprawnie je opracować i jak na tej podstawie skonstruować IPET.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wskazują na konieczność opracowania dla tej grupy uczniów wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie konstruować IPET, jakie treści powinien zawierać oraz w jaki sposób opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.

Spotkanie 6

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce przedszkolnej i szkolnej

Szkolenie omawia kluczowe aspekty organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce przedszkolnej i szkolnej. POdczas spotkania dowiesz się, jakie akty prawne aktualnie regulują organizacęe pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jakie dokumenty należy opracować, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazują na konieczność objęcia poszczególnych grup uczniów adekwatną do ich potrzeb pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele zobowiązani są opracować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a następnie na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W odniesieniu do uczniów z opinią z PPP placówka szkolna/przedszkolna zobligowana jest do zapewnienia realizacji zapisanych w opinii zaleceń.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się, jakie zadania ma spełniać pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kto może być nią objęty i z czyjej inicjatywy. Prowadząca omówi formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizację zajęć oraz ich rodzaje. Powie także, jakie inne dokumenty - obok IPET i WOPFU - warto posiadać, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze SPE.

Spotkanie 1
Dzieci środka - kim są?
Klasyfikacja uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna
Charakterystyczne zaburzenia u dzieci z pogranicza normy
Wymagania nauczyciela co do formy pracy
Rodzice dzieci środka
Wskazówki dla nauczycieli
Kod językowy a nauka szkolna
Czy dobre stopnie gwarantują sukces na polu zawodowym?
Kilka słów o funkcjach wykonawczych
Opóźniony rozwój umiejętności - wybrane zagadnienia
Kompetencje emocjonalne: czym są, jak mogą pomóc?
Spotkanie 2
Osobowość i temperament
Introwertyzm i ekstrawertyzm – specyfikacja
Zestawienie typów temperamentu z działaniami nauczyciela
Jak wybrane techniki efektywnej nauki stymulują rozwój uczniów o obniżonych możliwościach poznawczych
Efekt Galatei i Golema
Wyuczona bezradność intelektualna
Dlaczego dzieci mają trudności w uczeniu się – ważne powody
Analizy osobowości – wybrane klasyfikacje typów uczniów
Efektywna nauka – garść użytecznych ciekawostek
Wybrane strategie postępowania edukacyjnego
Spotkanie 3
Niedostosowanie społeczne jako zjawisko społeczne
Przyczyny niedostosowania społecznego
Kariera szkolna jako predykator niedostosowania społecznego
Skala Nieprzystosowania Społecznego - w obszarze szkolnym
Diagnoza niepowodzeń szkolnych
Szkoła jako źródło niepowodzeń szkolnych
Praca z uczniem słabym
Sposoby eliminowania niektórych przyczyn niepowodzeń szkolnych
Spotkanie 4
Typowe a specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia)
Przyczyny powstawania dysleksji
Symptomy dysleksji i ryzyka dysleksji
Uczeń dyslektyczny w szkole
Spotkanie 5
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi WOPFU I IPET - założenia teoretyczne
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Zespół ds. WOPFU, IPET - skład, zadania i obowiązki
WOPFU - źródła informacji o uczniu, zbieranie danych
Opracowanie WOPFU z wykorzystaniem zebranych danych
Konstruowanie IPET na podstawie WOPFU, analiza jego komponentów, przykłady działań w ramach indywidualizacji procesu kształcenia
Spotkanie 6
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w prawie oświatowym: najważniejsze akty prawne
Pomoc psychologiczno-pedagogiczne: cele
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Organizacja zajęć
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie z kursem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Dzieci środka - prezentacja
 • Uczeń słaby – rozpoznanie, wsparcie - prezentacja
 • Jak wspierać dziecko w nauce - obszary alternatywne
 • Dzieci środka - skrypt
 • Uczeń słaby - skrypt
 • Dysleksja i zagrożenie dysleksją - prezentacja
 • Niedostosowanie społeczne - prezentacja
 • Konstruowanie IPET i WOPFU - prezentacja
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - prezentacja
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z SPE - przykłady działań
 • IPET - wzór do uzupełnienia
 • IPET - wzór uzupełniony1
 • IPET - wzór uzupełniony2
 • Karta informacyjna dla rodziców
 • WOPFU - wzór do uzupełnienia
 • WOPFU - wzór uzupełniony
 • Wykaz uczniów objętych PPP
 • Wykaz uczniów z orzeczeniem 1
 • Wykazuczniów z orzeczeniem 2