Zapraszamy do dyskusji na forum
13.12.2022
17:30
971
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze spektrum autyzmu?

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Darmowy

Jakie są potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia z ASD? Jak indywidualizować pracę z uczniem z autyzmem? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

W wyniku przemian w polskim systemie oświaty (edukacja włączająca) dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, stanowią coraz większą grupę uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Uczniowie z całościowym zaburzeniem rozwoju stanowią bardzo zróżnicowaną grupę. W spektrum znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- sprawnie posługujące się mową, posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

Zadaniem współczesnej szkoły jest dostosowanie procesu kształcenia do rozpoznanych u ucznia potrzeb. Podczas szkolenia prowadząca opowie, jak powinna wyglądać organizacja pracy i jak dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, by umożliwić im optymalny rozwój. Uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać ucznia z ASD na lekcji, jak dostosowywać wymagania edukacyjne, jakie działania w ramach indywidualizacji zaleca się w przypadku uczniów z ASD.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów.

Co zyskujesz?

  • uzyskasz informacje na temat specyfiki funkcjonowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • zyskasz wiedzę na temat pracy z uczniami z autyzmem
  • dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania
17:30
17:45
Autyzm – diagnoza.
18:00
Autyzm a Zespół Aspergera.
18:15
Uczeń z ASD w klasie – jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe.
18:30
Indywidualizacja w teorii i praktyce.
18:45
Indywidualizacja pracy z uczniem z autyzmem.
19:00
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z autyzmem.
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster